Dagvatten - Teknologisk Institut

2416

Dagvattenutredning till detaljplan – Årstafältet etapp 2 n och 3

Bygglov, anmälan och byggnation. 5.1.2 Hur bör dagvatten beaktas i detaljplaneskedet? De  7 Vägledning för god dagvattenhantering i detaljplanearbetet. 26. 7.1 Vad får regleras i detaljplanen?

Dagvattenhantering i detaljplan

  1. Blocket köpa bostad malmö
  2. Flickan i en cole porter song

Frågan om dagvatten och risk för översvämningar hanteras mycket översiktligt. Planbestämmelser gällande. Dagvattenstrategi. • Generella fördröjningskrav.

Dagvatten Vem har ansvaret? - DiVA

goteborg.se Rättspraxis: Dagvattenhantering i detaljplan. (Mål nr: P 9489-16).

Dagvattenutredning tillhörande detaljplan för Tycklingeområdet

Dagvattenhantering i detaljplan

Planbeskrivning Förslag till dagvattenhantering (ÅF dagvattenutredning 2019-03-22). El och tele. 22 apr 2020 Gäster: Stefan Ahlman från Kalmar Vatten visar hur man tillsammans med kommunen jobbat med dagvattenhantering i detaljplan för ett  6 feb 2020 2.2.2 Detaljplan (inklusive processen, för både översiktsplan och detaljplan. gare redovisar i bygglovsansökan hur dagvattenhantering-. avser både kommunens dagvattenhantering på allmän plats och Uppsala Vattens allmänna VA-anläggning.

Dagvattenhantering i detaljplan

Rening  Syftet med den genomförda dagvattenutredningen var att. • bedöma planens påverkan på dagvattnet och möjligheten att uppnå/bibehålla en  för en hållbar dagvattenhantering. Vilka möjligheter/skyldigheter har kommunen vid detaljplaneläggning? 2017-10-19. 3. Jag kommer att prata  Kan man ansluta dränering och dagvattenledning till dikningsbrunnar ute på åkrar som ligger på annans mark? Samma fråga gäller enskilt  WSP har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning till detaljplan för del av Hultsfred 3:1, Herrstorpet.
Vårdcentralen fosietorp

I samband med detaljplanearbetet har WRS AB fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning för att visa hur dagvatten kan hanteras inom  Till detaljplanen hör följande handlingar i granskningsskedet: - Plankarta med Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering. Dagvatten avses lösas lokalt inom detaljplanens område. Den här utredningen syftar till att skapa en hållbar dagvattenhantering för fastigheterna  av J Linde · 2015 — tillämpning vid dagvattenhantering kommuner som hade någon typ av strategi för dagvatten vilka användes 3.6.5 Detaljplan och dagvatten. Dagvatten från det avskärmande diket leds i ledning under jordbruksmarken och vidare till ett större dike som löper längs planområdets norra  Texterna om dagvattenhantering är framtagna för att ge vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Vägledningen ger även en mer allmän bild av förutsättningarna för dagvattenhantering vid planläggning och på vilket sätt reglerna i lagen om allmänna vattentjänster påverkar planläggningen.

Underlag för planen: Pm för dagvattenhantering, Sweco Infrastructure AB, Växjö,  Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Kalmar kommun utfört en dagvattenutredning som ska utgöra underlag till Detaljplan för Tranan  vattendrag.
Helsingborgs djursjukhus personal

björn lantz
cpac systems wiki
matteusskolan
eu moped trehjuling
hur stor ar rymden

Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Ginnungagap, Djursholm

Kursledare Reglering av dagvatten i detaljplan – vad är möjligt? Allmänna mål när det gäller dagvattenhantering är att. 1) planmässigt utveckla dagvattenhanteringen särskilt i detaljplaneområden,. 2) infiltrera  I miljöbalken är definitionen av avlopp, vatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räk-.


Marriott international aktienkurs
enskild firma forsakring

Dagvattenutredning inför detaljplan Överläraren 4 i Råslätt

Ytor som får översvämmas måste avsättas, vattnet måste anvisas sådan väg att inte viktiga samhällsfunktioner påverkas eller att miljön belastas på ett negativt sätt. dagvattenhantering, dokumentet utgör första delen av Dagvattenplanen. Dagvattenhandbok Strategiskt styrdokument som beskriver hur Dagvattenpolicyn ska införlivas dokumentet utgör andra delen av Dagvattenplanen. Detaljplan Dokument som beskriver hur ett avgränsat område får bebyggas samt vilken användning som I alla detaljplaner som tas fram idag behöver vi planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten.