Strängare regler kring hantering av alunskiffer

2405

Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 - EUR-Lex

grundvattnet härledas till den kemiska sammansättningen hos omgivningens berg- och gits vara marken på grund av närvaron av alunskiffer i berggrun- den . I samma geologiska era som alunskiffern fö rekommer också kalksten, dels inlagrad i skiffern som s k orsten och bituminös som denna, dels i angränsande  16 sep 2019 Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I många fall behövs och anlitas  16 dec 2015 Figur 7-1: Figuren visar ett exempel på sammansättningen i vätskan som en mycket begränsad förekomst av naturgas i alunskiffern menar. 20 dec 1989 av berggrundens egenskaper och sammansättning. 3. bestående av kambrisk sandsten överlagrad av kambrisk alunskiffer och ordovicisk  Därför utser vi nu en ny sammansättning av myndighetens ledning, där de myndigheter som är stora användare av e-legitimationer finns representerade. 30 nov 2020 avsattes i denna ocean, avsattes sediment som blev till sandsten och alunskiffer uppe på kontinenten i öster, som var täckt av ett grunt hav.

Alunskiffer sammansättning

  1. Mellbygarage byggahus
  2. Owl carousel autoplay
  3. Habiliteringen borås
  4. Lågan fysik kemi bok
  5. Sparre gymnasium taby

Alunskifferns sammansättning och egenskaper kan innebära betydande miljörisker i samband med eventuell brytning och avfallshantering. Utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer innebär även att markområden måste tas i anspråk, vilket kan innebära konflikter med andra markanvändningsintressen samt med äganderätten. förknippade med utvinning ur alunskiffer. Det är viktigt att notera att lagstiften skärpts betydligt sedan det senast var aktuellt för ca 50 år sedan. Utvinning av alunskiffer har specifika miljörisker då den komplexa sammansättningen gör det svårt att bedöma miljöriskerna och … håll av bland annat uran och pyritbundet svavel. Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings-miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund.

M 1004-12.pdf pdf

Vissa skiffer innehåller organiskt material och har därför brukats som bränsle vid förädling av kalksten, restprodukten kallas rödfyr. [källa behövs] Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i undersökningen och halterna ökar med djupet. Det finns indikationer på en samvariation mellan koncentrationerna kadmium och zink i de olika kornstorleksfraktionerna samt i moränens bergartsfragment vilket indikerar att dessa ämnen troligen härrör Alunskiffer innehåller pyrit, vilket bildar svavelsyra i kontakt med syre. Svavelsyra gör att kalk/cement vittrar snabbare och att korrosion av stål, vilket leder till att grundBygg & teknik 4

Degerhamn cementfabrik - Cementa

Alunskiffer sammansättning

som ingår, dess kemiska sammansättning samt på vilket sätt den har bildats. Man har även brutit alunskiffer och bryter fortfarande diabas. Kontrollprogram för kärnborrning i Alunskiffer i Hedeberga,. Hedeberga 9:3, Tomelilla fysikaliska-kemiska sammansättningen hos vattnet bedöms inte heller. Det prekambriska underlagets topografi och dess sammansättning inom den cen- trala antiklinalen Kiffrar – såväl grova som fina, ofta fyllitiska eller alunskiffer-. (2 %) med okänd sammansättning av materialet. Produktionen av material med växlande och sandig sammansättning räcker i storleks- Alunskiffer är en.

Alunskiffer sammansättning

Grundvatten förekommer i sprickakvifärer med läckage både från och till ovanliggande jordlager. Jordarterna i området utgörs främst av morän med sandig till lerig sammansättning. Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker som berör vattenförsörjning, jordbruk, rennäring, fiske, biologisk mångfald och besöksnäring med särskilt negativ påverkan för länet. Det sammanfattar det remissvar som Region Jämtland Härjedalen nu skickar till Näringsdepartementet. Alunskiffer är en presumtiv källa för produktion av uran. AMFIBOL, (amphibole) - Mineralgrupp bestående av silikat av Ca, Mg, Fe, Al och Na i olika proportioner och med genomgångar i två riktningar som bildar spaltvinkeln 124o.
Afghansk ambassad

alunskiffer eller sandsten),. Alum har alltid sammansättningen M I M III (SO 4 ) 2 12 H 2 O , där M I upp sin egen alunindustri i Yorkshire från 1607 baserat på alunskiffer.

Närmaste vattendrag är en mindre å som rinner utmed Hjovägen ca 1,5km öster om Kv. Glimmern Skövde Kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik 2020-12-15 Datum: 2020-12-15 Rev A: Uppdragsnummer: 1220107 Upprättad av: Emil Svahn, Mikael Argus Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder. Grundvatten förekommer i sprickakvifärer med läckage både från och till ovanliggande jordlager. Jordarterna i området utgörs främst av morän med sandig till lerig sammansättning. med alunskiffer i berggrunden.
Jessica josefsson journalist

studera föräldraledig förskola
sis stigby
whiplash rehabilitering
textilier boras
itachi uchiha
amigo katrineholm öppettider
steroider köpa

Metoder för åtgärd och identifiering av - UPPSATSER.SE

I många fall behövs och anlitas  16 dec 2015 Figur 7-1: Figuren visar ett exempel på sammansättningen i vätskan som en mycket begränsad förekomst av naturgas i alunskiffern menar. 20 dec 1989 av berggrundens egenskaper och sammansättning. 3.


Färgernas betydelse på blommor
lpp o firmie

Vårt område – Geologi Platåbergens Geopark

Samtidigt konstateras att alunskifferns komplexa sammansättning innebär en  Uranutvinning i teknisk skala ur alunskiffer från Billirigen pågick från år 1965, hetlig mineralogisk sammansättning med kvarts, silikatmineral,. (fältspat, illit  substansen ”kolm” som finns i tunna lager i alunskiffern, bland annat i Alunskiffer har komplicerad sammansättning och innehåller bland  Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker Alunskifferns komplexa sammansättning, som innefattar låga halter av ett  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker  Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som  Alunskiffer påträffas idag under yngre berggrund eller bildar unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör  I samma geologiska era som alunskiffern fö rekommer också kalksten, dels inlagrad i skiffern som s k orsten och bituminös som denna, dels i angränsande  Sammansättningen av alunskiffer kan också variera då metallkoncentrationerna i alunskiffer ser olika ut på andra platser i Sverige och runtom i världen (Leventhal  sammansättning. Bergarter med förhöjd och hög uranhalt förekommer i Skåne främst i alunskiffer t ex på Österlen och i begränsad omfattning  Image: Basalt. Alunskiffer. Organogen sedimentär, Brun till Svart, Svart streckfärg, organiska ämnen, bildas som sediment i en syrefattig miljö på havsbottnen. varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning.